info@sushirocktoronto.com

(416) 483 3888

Fried Chicken Gyoza (6 Pieces)

Fried Chicken Gyoza (6 Pieces)    Deep Fried Appetizers

    Fried Chicken Gyoza (6 Pieces)

    6 Pieces Deep Fried Chicken Gyoza