info@sushirocktoronto.com

(416) 483 3888

Chicken Katsu Appetizer (White Meat)

Chicken Katsu Appetizer (White Meat)    Deep Fried Appetizers

    Chicken Katsu Appetizer (White Meat)

    Chicken Katsu Appetizer (White Meat) (NO RICE)